top of page
עמות נחיתה במדינה לא דמוקרטית-01.png

במשך שנים, בית המשפט העליון היה אחד הגופים היחידים שהגנו על זכויות חברי הקהילה הגאה כאשר חווינו אפליה, ביזוי, השפלה, חוסר שוויון בחלוקת המשאבים והתעלמות מצרכינו לאור היותנו מיעוט מוקצה.

 

המהפכה המשפטית הנידונה בימים אלה בעלת סיכוי לפגוע אנושות בציבור הלהט"בי בישראל על ידי הכשרה חוקית של פגיעה בנו ובזכויותינו, ובעצמאותה של מערכת המשפט כך שזו לא תוכל להגן עלינו כמיעוט מופלה.

להלן מפורטות הסכנות שברפורמה המשפטית המוצעת בכל הנוגע לזכויות להט"ב 

פסקת ההתגברות היא כינוי כולל למגוון מנגנונים המאפשרים למחוקק, תחת תנאים מסוימים, להתגבר על פסיקת ביהמ"ש העליון הנוגעת לביקורת על פעילויותיו. פסקת ההתגברות המוצעת בימים אלה מבקשת לאפשר לכנסת לחוקק מחדש חוק שנפסל על ידי ביהמ"ש העליון ברוב של 61 חברי כנסת בלבד, כלומר, רוב קואליציוני רגיל יוכל לנצל את היותו רוב באותה העת בכדי לפגוע בזכויות היסוד של מיעוטים, ובהם להט"ב, על אף שביהמ"ש קבע שהפגיעה אינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה. משמעותה של חקיקה זו, היא שהכנסת תוכל לחוקק חוקים שפוגעים באופן ישיר בלהט"ב, ביניהם: התרה בחוק של אפליה בתעסוקה, במתן שירותים, בזכויות הורות או בחלוקת משאבים, וכל פגיעה אחרת העולה על רוחה, זאת ללא כל יכולת של הציבור לעתור לבית המשפט בכדי למנוע את הפגיעה או לצמצמה.

פסקת ההתגברות

במצב הנוכחי, פגיעה בזכויות יסוד הנגזרות מחוקי היסוד בישראל, מותרת כל עוד פגיעה זו עומדת בפסקה ההגבלה. התנאים להתרת הפגיעה הם שהיא תיעשה בחוק, ההולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שנועד לתכלית ראויה, ושהפגיעה תהיה מידתית. אם בית המשפט העליון מוצא שחוק מסוים פוגע בזכויות יסוד באופן שאינו עומד בתנאים הללו, הוא רשאי לבטלו. לפי תיקון החקיקה המוצע, פסילת חוק תיעשה אך ורק בהרכב מלא של שופטי בית המשפט העליון, ובהחלטה פה אחד, מה שמקטין מעשית את ההתכנות לפסילת חוק. ביקורת שיפוטית על חקיקה היא כלי הכרחי לביקורת על פעילות הכנסת, ושמירה על כך שזו לא תפגע בזכויות יסוד באופן שאינו עונה על התנאים שנקבעו בפסקת ההגבלה. בתור מיעוט שעל זכויותיו הבסיסיות קוראים כוחות קיצוניים בציבור הישראלי תיגר דרך קבע, היכולת של בית המשפט העליון להעביר ביקורת שיפוטית על חוקים מהווה הגנה קריטית מפני אפליה ופגיעה בלהט"ב בחוק. שלילת יכולתו של בית המשפט העליון להעביר את הביקורת האמורה, תאפשר לרוב זמני, ואף דחוק, לרמוס את זכויות היסוד של להט"ב ללא שיהיה אף גוף שיוכל למנוע זאת.

ביטול הביקורת השיפוטית על חוקים

לפי התיקון המוצע לחוק יסוד: השפיטה, הרכב הוועדה למינוי שופטים ישונה כך שהיא תמנה 9 חברים וחברות, 5 מתוכם מהקואליציה. בנוסף, הרוב הדרוש בוועדה לצורך מינוי שופט יהיה 5 חברים. כך למעשה, יהיה לקואליציה רוב אוטומטי בוועדה, והיא תוכל למנות שופטים לפי דעתה ותפיסת עולמה ולפיהן בלבד. אופן מינוי זה פוגע עמוקות בעצמאות ובמקצועיות של בית המשפט העליון, ומביא לכך שסביר להניח שימונו אליו אך ורק שופטים אשר תפיסת עולמם תואמת את תפיסת עולמה של הקואליציה הנמצאת בשלטון – קואליציה שזמנה מוגבל, אשר ממנה שופטים שכהונתם ארוכה בהרבה. ככל שהקואליציה מורכבת מנבחרי ציבור בהם כאלה המתנגדים לרמיסת זכויות אדם בכלל וזכויות להט"ב בפרט, ומעודדים אפליה ופגיעה בלהט"ב, ייתכן ופסיקות שופטי בתי המשפט יהיו בהתאם. ללא גורמים אשר יוכלו לאזן את השיקולים שמאחורי המינויים בוועדה, ייתכן ובית המשפט יתמלא בשופטים אשר נבחרו בעיקר על בסיס עמדה פוליטית, וכחלק מזאת תפיסת עולם השוללת זכויות אדם בסיסיות ללהט"ב.

שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים

עילת הסבירות היא עילה מתחום המשפט המנהלי המאפשרת לביהמ"ש לבחון את שיקול הדעת של גופים שלטוניים, נבחרי ציבור או עובדי ציבור, ולקבוע האם זה חרג ממתחם הסבירות. בתור קהילה הסובלת מדעות קדומות ואפליה ממסדית היסטורית ומתמשכת, חברי וחברות הקהילה הגאה נמצאים בסיכון גבוה לסבול מפעולות שלטוניות הפוגעות בהם באופן בלתי סביר מטעמים פסולים. ביטול עילת הסבירות, יצמצם משמעותית את הכלים הנתונים בידי בית המשפט בכדי לוודא שנבחרי הציבור ומוסדות השלטון פועלים באופן סביר שאינו פוגע בלהט"ב פגיעה שאינה מוצדקת או רציונלית.

ביטול עילת הסבירות

עמות נחיתה במדינה לא דמוקרטית-01.png

אנחנו נדרשים להילחם ולעמוד על זכויותינו בכל יום מחדש. עזרו לנו להמשיך להיאבק למענכם.ן.

bottom of page