top of page
Gay Pride

ארגוני הקהילה

להלן רשימת הארגונים, לחצו על הלוגו להפניה לאתר הארגון:

התאגדויות בקהילה

על מנת להרחיב ולהיטיב  את הייצוג ולתת ביטוי למגוון רחב ככל הניתן מתוך הקהילה עצמה, אנו נותנים חסות להתאגדויות השונות המביעות את הצבעים השונים. כארגון דמוקרטי אנחנו רואות חשיבות גדולה בהכללת ריבוי קבוצות וקולות. ארגון מכליל (ולא מכיל או מטמיע) שמזמין כל אחת מהחברות בהתארגנות לקחת חלק פעיל בפעילות השוטפת של הארגון ותהליכים המתהווים ולהוות קול משמעותי לקבוצה אותה מייצגות.

 

שיתוף הפעולה יאפשר יכולות להתאגדות המצטרפת והטבת הקשרים והמשאבים הפנימיים והחיצוניים לטובת המטרות המשותפות. האגודה מעודדת את חברי ההתאגדות לצרף חברים נוספים, ובכך להגדיל את כוחה, את יכולת ההשפעה שלה, ולהדק את הקשר של חברי הקבוצה – הן עם האגודה, והן עם שאר חברי הקהילה.

 

האגודה במאמצים משותפים עם נציגות ההתאגדויות והמטה המנהל שלו, פועלים על מנת לגייס משאבים לצרכים ייחודיים תוך הבנתם ודיוקם בעבודה משותפת. האגודה משמשת פלטפורמה לגיוס בפעולה משותפת.

 

אנחנו מזמינות את ההתאגדויות השונות, שרואות את עצמן חלק מקהילת הלהט"ב ורוצות לחולל שינוי משמעותי, להצטרף אלינו, יחד אנחנו חזקות

bottom of page