top of page

אז ניתן לשנות את סעיף המין בת.ז.? - המאבק על הזכויות שלנו

המדינה מסרבת להכיר במגדרם של אנשים טרנסים.

חברי וחברות הקהילה הטרנסית נאלצים להחזיק במסמכים מזהים שאינם תואמים את המגדר בו הם חיים! הדבר גורר קשיים יומיומיים בזיהוי מול מוסדות המדינה, בנקים, ונותני שירות, וכתוצאה קושי בקבלת שירותים הניתנים לכולם. בחו"ל אזרחים טרנסג'נדרים נאלצים להציג דרכון ישראלי עם סעיף מין שגוי, על כל ההשלכות המשתמעות מכך, גם במדינות העויינות את הקהילה. בישראל מסמכים רשמיים שאינם תואמים את המגדר, חושפים אותם לאפלייה ואלימות על בסיס קבוע.

בניגוד לסטנדרטים בינלאומיים, מדינת ישראל כופה ניתוחים שאינם בהכרח נדרשים או רצויים כתנאי להתאמת סעיף המין. חברות וחברי הקהילה המסרבים לניתוחים פולשניים נדרשים לעבור מעקב, של שנתיים לפחות, בוועדה רפואית מיוחדת במשרד הבריאות. זאת למרות שנושא התאמת אמצעי הזיהוי הרשמיים, כלל אינו סוגיה רפואית, אלא סוגיה העוסקת בכבוד האדם וחירותו. יתרה מכך, הועדה במשרד הבריאות גם כופה מעקב ואיבחון פסיכיאטרי, למרות שזהות טרנסית יצאה מזמן מרשימת ההפרעות הנפשיות.

לאחרונה, בעקבות עבודה מאומצת של אירגון מעברים לקהילה הטרנסית, ואקטיביסטים טרנסים נוספים, ניתנו הקלות מסויימות בהתאמת הסעיף, אך המאבק עדיין רחוק מלהסתיים.

*הנתונים נאספו על ידי הפורום למדיניות ציבורית של האגודה

נמשיך להאבק על הזכויות שלנו!

bottom of page