top of page
Image by GeoJango Maps
Untitled-7-02_edited.png
Untitled-7-03.png

האגודה למען הלהט״ב מחויבת לרשויות המקומיות, בהן היא רואה שותפות מרכזיות לדרך למען עיצוב חברה ישראלית בה כל תושביה שווים ושוות. במקומות בהם הממשלה הישראלית ממאנת לבצע את תפקידה אל מול אזרחים.ות שכל רצונם.ן שוויון והכלה, נמצאת הרשות המקומית ובזאת טמון כוחה. על כן אנו שמחים.ות על ההזדמנות להציג בפניכם.ן את

"מפת הדרכים לזכויות להט"ב ברשויות המקומיות".

במסמך זה נפרוט את הפעולות הנדרשות בתחום השלטון המוניציפלי לטובת קידום זכויות הקהילה הגאה בחלוקה לשישה פרקים: (1) מבנה הרשות; (2) חינוך; (3) בניית קהילה; (4) מעני בריאות; (5) רווחה; (6) תתי קהילות. תחומים אלו מהווים את הבסיס ההכרחי והנדרש לקיום אורח חיים המתחשב בצרכים השונים של התושבים והתושבות, ובפרט בצרכים הייחודיים של הקהילה הגאה. זאת, תוך מטרה לשפר את איכות החיים ואת תחושת הביטחון של כל תושב.ת להט״ב, ללא תלות במיקום גיאוגרפי ובמצב סוציו-אקונומי במרחב המקומי.

מבנה הרשות

מבנה הרשות
Image by GeoJango Maps
חינוך

חינוך

Image by Luiz Cent
בניית קהילה

בניית קהילה

Image by Z

מעני בריאות

מעני בריאות
City Map with Braille

רווחה

רווחה
Image by Max Böttinger

תתי קהילות

תתי קהילות
Image by Annie Spratt
bottom of page