top of page
Untitled-5.jpg
Asset 4_4x.png

ברוכים.ות הבאים.ות לאזור ההשוואה.
כאן תוכלו לבחור את הרשות שלכם.ן ולראות את
ההתקדמות שלה לפי שנים או מול רשויות אחרות.

חינוך

האם קיימת קבוצת נוער גאה פעילה ברשות? במידה וכן, האם קיימת בהשתתפות כלכלית של הרשות?
האם בשנה האחרונה התקיימו הכשרות צוותי חינוך של הרשות המקומית, בנושא נוער להט"ב או משפחות להט"ב בשיתוף פעולה עם ארגון מקואליציית הארגונים? (מורות ומורים, גננות, יועצות בתי ספר וכדומה)
האם הרשות המקומית מנגישה לצוותים באגף החינוך ידע וחומרים לציון מועדים מיוחדים של הקהילה הגאה?
מה אחוז בתי הספר בהם התלמידים.ות משתתפים .ות בסדנאות של חוש"ן, או ארגון אחר מקואליציית הארגונים הגאים? ציינו את האחוז כשבר עשרוני (סך כל בתי הספר/מספר בתי הספר בהם מתקיימת ההכשרה)  (כיתה ז' ומעלה)
מה אחוז בתי ספר מהחינוך הממלכתי דתי שעוברים הכשרה של ארגון שב"ל? ציין את האחוז כשבר עשרוני (סך כל בתי הספר/מספר בתי הספר בהם מתקיימת ההכשרה)
האם יש אחראי.ת להט"ב בשפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי)? 
האם בשנה האחרונה התקיימה הכשרה לצוותים בשפ"ח ו/או ליועצות.ים חינוכיות.ים על סוגיות הרלוונטיות לנוער מהקהילה הגאה בשיתוף ארגון מקואליציית הארגונים?


רווחה

האם יש עו"ס פעיל.ה באגף הרווחה/המחלקה לשירותים חברתיים של הרשות המקומית שאחראי.ת על נושא הלהט"ב?
האם בשנה האחרונה התקיימו הכשרות צוותי רווחה בנושא להט"ב?
האם קיימים שירותים נוספים ייעודיים ברווחה עבור קבוצות שונות בקהילת הלהט"ב? (לדוגמה: גיל הזהב, התמכרויות בקהילה הגאה, טיפול זוגי ומשפחתי במשפחה חד-מינית, טיפול מותאם לקשת הטרנסית, נפגעי/ות אלימות על רקע להט"בפוביה וכו')
האם הרשות המקומית קידמה או עודדה פתיחה של קבוצת תמיכה וליווי להורים ללהט״ב של ארגון תהל״ה או מטעם הרשות בליווי ארגון מהקהילה, והאם השתתפה במימון שלה?


נראות במרחב הציבורי

האם הרשות המקומית תלתה דגלי גאווה או שילוט ייעודי לחודש הגאווה, בבניין הרשות/במרחבים ציבוריים, סביב אירועי הגאווה?
האם הרשות המקומית פנתה בשנה האחרונה בפלטפורמות הרשמיות שלה לקהילה הגאה? (אונליין ואופליין)
האם הרשות המקומית השתמשה בייצוגים של הקהילה (לדוגמא משפחה גאה) בפרסומים הרשותיים הרשמיים כמו לדוגמא ברשתות החברתיות, באתר האינטרנט, או בשילוט חוצות?

האם הרשות המקומית הנגישה מידע על יצירת קשר עם ארגוני הקהילה ו/או גורמים ברשות שניתן לפנות אליהם בנושאים הקשורים ללהט"ב ו/או במקרה של פגיעה על רקע להט"בפובי?

תשתית ומבנה ארגוני

האם הטפסים של הרשות המקומית מותאמים עבור קהילת הלהט"ב?
האם יש עובד.ת או מילגאי.ת מטעם הרשות המקומית אשר ייעוד תפקידה/ו הנו לרכז את תחום קהילת הלהט"ב ברשות באופן רוחבי?
האם יש ועדה רשמית מטעם הרשות המקומית בנושא הקהילה הגאה?
האם יש מחזיק.ת תיק להט"ב ברשות אשר מונת.ה באופן רשמי ופומבי ע״י ראש.ת הרשות?
האם הרשות המקומית מפעילה מרכז קבע לפעילויות השונות של הקהילה הגאה?
האם הסיעה של ראש.ת הרשות חתומה על "המצע הגאה" של האגודה למען הלהט"ב?
האם הרשות המקומית אישרה רישום זוגיות לזוגות שאינם נשואים, ומקיימים משק בית משותף, לצורך קבלת זכויות ושירותים מהרשות המקומית?
האם הרשות המקומית חתמה על הקול הקורא לפיתוח וביצוע תכניות למען קהילות להט"ב/קיימת תכנית אסטרטגית מתוקצבת למען הקהילה?
האם נעשה מיפוי צרכים בקרב הקהילה הגאה מטעם אחד מהספקים המורשים של המשרד לשוויון חברתי?
האם נערכו הכשרות לעובדי.ות הרשות המקומית, שאינם צוותי חינוך, בנושא להט"ב? (לדוגמא לשיטור הקהילתי, לאגפים נותני השירות הרשותי וכו')


תרבות

האם התקיימה פעילות לציון חודש הגאווה ברשות המקומית במימון הרשות, בקיץ 2022?
האם נכח.ה באירוע זה, בעל.ת תפקיד רשמי בכיר מהרשות המקומית?
האם אירוע הגאווה פורסם ע"י הרשות המקומית? (פייסבוק, אתר, שילוט חוצות)
האם הרשות המקומית יזמה ו/או ארגנה פעילות סביב נושא הקהילה הגאה, לא בחודש הגאווה? (פעילות לציבור הכללי ו/או לקהילה הגאה)
האם נכחו באחד מאירועים הללו, בעל.ת תפקיד רשמי בכיר מהרשות המקומית?
האם אחד מהאירועים הללו או יותר - פורסמו ע"י הרשות המקומית (פייסבוק, אתר, שילוט חוצות)?שאלות בונוס ללא ניקוד:
האם נעשו צעדים לעידוד תעסוקה ללהט"ב ברשות? (לדוגמא התאמת קולות קוראים לכל המגדרים, הכשרות במרכזי תעסוקה, מפגש בנושא עם פורום עסקים רשותי ועוד)
האם הונגשו נהלי עבודה עם תלמידים.ות להט"ב- וטרנס* בפרט- לצוותי מערכות החינוך?
האם נעשו צעדים בשיתוף קופות החולים להנגשה של רפואה מותאמת להט"ב ברשות?

20%

40%

20%

40%

bottom of page