top of page
Untitled-5.jpg
Asset 4_4x.png

ברוכים.ות הבאים.ות לאזור ההשוואה.
כאן תוכלו לבחור את הרשות שלכם.ן ולראות את
ההתקדמות שלה לפי שנים או מול רשויות אחרות.

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

חינוך

האם יש קב׳ פעילה של ארגון איגי ברשות המקומית? האם היה ניסיון להקים? במידה ויש קב׳- האם בהשתתפות כלכלית של הרשות?
האם התקיימו הכשרות צוותי החינוך ברשות, בנושא נוער להט"ב/משפחות להט"ב בשיתוף עם ארגון חוש"ן או ארגון שב״ל בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי?
האם הרשות המקומית מנגישה לצוותים באגף החינוך ידע וחומרים לציון מועדים מיוחדים של הקהילה הגאה?
מה אחוז בתי הספר בהם התלמידים משתתפים בסדנאות של חוש"ן, או ארגון אחר מהקהילה? ציין את האחוז כשבר עשרוני (סך כל בתי הספר/מספר בתי הספר בהם מתקיימת ההכשרה)

האם יש אחראי.ת להט"ב בשפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי)? 
האם התקיימה הכשרה לצוותים בשפ"ח ו/או ליועצות חינוכיות על סוגיות הרלוונטיות לנוער הקהילה הגאה?


רווחה

האם יש עו"ס ייעודי.ת פעיל.ה באגף הרווחה/המחלקה לשירותים חברתיים של הרשות המקומית, שאחראי.ת על נושא הלהט"ב?
האם בשנה האחרונה התקיימו הכשרות צוותי רווחה בנושא להט"ב?

האם קיימים שירותים נוספים וייעודיים עובר להט״ב ברווחה עבור קבוצות שונות בקהילה? (לדוגמה: גיל הזהב, התמכרויות, טיפול זוגי ומשפחתי, נפגעי אלימות על רק להט"בפובי)
האם הרשות המקומית עודדה פתיחה של קבוצת תמיכה וליווי להורים ללהט״ב של ארגון תהל״ה/מטעם הרשות, והאם השתתפה במימון שלה?


נראות במרחב הציבורי

האם הרשות המקומית תלתה דגלי גאווה או שילוט ייעודי לחודש הגאווה, בבניין הרשות/במרחבים ציבוריים, סביב אירועי הגאווה?
האם הרשות המקומית פנתה בשנה האחרונה בפלטפורמות השונות שלה באופן ייעודי לקהילה הגאה? (אונליין ואופליין)
האם הרשות המקומית השתמשה בייצוגים של הקהילה (לדוגמא משפחה גאה) בפרסומים העירוניים הכלליים שלה, כמו לדוגמא ברשתות החברתיות, באתר האינטרנט, או בשילוט חוצות?

האם הרשות המקומית הנגישה מידע על יצירת קשר עם ארגוני הקהילה ו/או גורמים ברשות שניתן לפנות אליהם בנושאים הקשורים ללהט"ב ופעילות להט"ב/במקרה של פגיעה על רקע להט"בפובי?

תשתית ומבנה ארגוני

האם בוצעה התאמה בטפסים השונים של הרשות המקומית, עבור קהילת הלהט"ב? (בדגש על משפחות להט"ב)
האם יש עובד.ת או מילגאי.ת מטעם הרשות המקומית אשר תפקידה/ו לרכז את תחום הלהט"ב ברשות באופן רוחבי? כחלק מתפקיד אחר או תפקיד ייעודי?
האם יש ועדה רשמית ברשות המקומית בנושא הקהילה הגאה אשר נפגשת באופן קבוע לדון בנושא וקידומו?

האם יש מחזיק.ת תיק להט"ב במועצה אשר מונת.ה באופן רשמי ופומבי ע״י ראש העירייה/מועצה?
האם הרשות המקומית מפעילה בית/מרכז קבע לפעילויות השונות של הקהילה הגאה? במידה ולא, האם הרשות המקומית מספקת באופן עקבי מקום לפעילויות השונות של הקהילה הגאה?

האם הסיעה של ראש המועצה/עירייה חתומה על ״מצע הגאווה״ של האגודה?
האם הרשות המקומית אישרה רישום זוגיות לזוגות שאינם נשואים, ומקיימים משק בית משותף, לצורך קבלת זכויות ושירותים מהרשות המקומית? האם השירות פורסם ופעיל?


תרבות

האם התקיימה פעילות לציון חודש הגאווה ברשות המקומית, בקיץ 2020?
האם הרשות המקומית השתתפה במימון הפעילות לציון חודש הגאווה בתחומיה?​
האם נכח באירוע זה, בעל.ת תפקיד רשמי בכיר מהרשות המקומית, כגון ראש עירייה/מועצה או סגן.ית?
האם אירוע הגאווה פורסם ע"י הרשות המקומית (פייסבוק, אתר, שילוט חוצות)
האם לוגו הרשות המקומית נכח על ההזמנה הרשמית לאירוע הגאווה?
האם הרשות המקומית יזמה וארגנה לפחות אירוע תרבות אחד נוסף לקהילה הגאה במהלך 2020?
האם נכח באחד מהאירועים הללו, בעל.ת תפקיד רשמי בכיר מהרשות המקומית?
האם אחד מהאירועים הללו פורסמו ע"י הרשות המקומית?

20%

40%

bottom of page