top of page

אז אנחנו יכולות לאמץ? - המאבק על הזכויות שלנו

בני זוג להט"ב אינם רשאים לאמץ ילדות או ילדים.

חוק אימוץ ילדים קובע כי רק זוגות הטרוסקסואליים (המורכבים מגבר ואישה) רשאים לאמץ. בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה משנת 2008 זוג להט"בי רשאי לכאורה לאמץ, אך בני זוג להט"ב אשר ירשמו לאימוץ ייחשבו כאדם יחידני שיכול לאמץ ילד או ילדה רק במקרה בו לא נמצא זוג נשוי הטרוסקסואלי המבקש לאמצם. בכך בפועל, אופציית אימוץ ע"י הורה יחידני או זוג להט"ב חסומה .

בעקבות עתירה של לבג"ץ עמותת אבות גאים משנת 2016 ולאחר מאבק ציבורי ששיאו בהפגנה בקיץ 2017 הכללה למעלה מ-15,000 איש ואישה, הבטיחה המדינה לבג"ץ לתקן את החוק ולאפשר גם אימוץ להט"בי שוויוני. מאז חלפו 8 חודשים וטרם הוגשה הצעת חוק בעניין.

גם אימוץ ממדינות זרות חסום בפני להט"ב.

החל מינואר 1998, נכנס לתוקפו תיקון בחוק המאפשר בישראל לאמץ ילד ממדינה זרה. לפי חוק זה תהליך האימוץ יעשה אך ורק באמצעות עמותה מוכרת שקיבלה אישור לעסוק באימוץ בין-ארצי . בפועל יש כיום רק שתי עמותות מורשות אשר פועלות ברוסיה ואוקראינה, מדינות אשר אינן מאפשרות אימוץ ע"י להט"ב. בכך נחסמת למעשה האפשרות לאימוץ בין ארצי בפני להט"ב. משרד הרווחה מסרב להתנות את מתן האישור לעמותות העוסקות באימוץ בין ארצי בהתקשרות עם מדינה שתאפשר אימוץ גם על ידי זוגות להט"ב.

*הנתונים נאספו על ידי הפורום למדיניות ציבורית של האגודה

נמשיך להאבק על הזכויות שלנו!

הצטרפו אלינו למאבק -וכנסו לקבוצת החזית הגאה על מנת להישאר מעודכנים

bottom of page