top of page

ניצחון בעתירה בעניין מיזם "מתחתנים בירושלים"


ניצחון בבית המשפט המחוזי בירושלים: עיריית ירושלים לא תוכל להפעיל את מיזם "מתחתנים בירושלים" המקצה שטחים ציבוריים לחתונות במרחב הפתוח אך ורק לזוגות המוכרים ע"י הרבנות. לעירייה יש 7 ימים להפוך את המיזם לשוויוני או לבטלו. בעתירה שהגשנו יחד עם המרכז הרפורמי לדת ומדינה, הבית הפתוח בירושלים וישראל חופשית, בייצוגם של עורכי הדין חגי קלעי ואורלי ארז-לחובסקי, דרשנו שוויון בהקצאת משאבים עירוניים גם לזוגות פסולי חיתון ולהט"בים, או כאלה שלא מעוניינים להתחתן ברבנות, זאת לאחר שעיריית ירושלים פתחה את מיזם "מתחתנים בירושלים" רק לזוגות המוכרים לנישואין ברבנות.

גם היועץ המשפטי לממשלה החליט להתייצב לדיון וסבר שעל העירייה לאפשר לכל הזוגות הירושלמיים לקחת חלק במיזם ללא אבחנה באשר לאופי טקס הנישואים. באת כוחו של היועמ"ש ציינה ששאלת רישום הנישואים או עריכת טקס פרטי אינה רלבנטית להקצאת משאבים עירוניים אותם מחויבת העירייה לחלק בשוויון.

הדגשנו שהעירייה פוגעת בזכויות חוקתיות של שוויון, כבוד וחופש דת, והטיעון של העירייה של חשש מניצול לרעה של המיזם לעריכת אירועים שאינם חתונות לא מצדיק מניעת השתתפות במיזם מזוגות כמו העותרים המעוניינים לחגוג את נישואיהם במרחב הציבורי.

מתוך פסק הדין: "עמדתנו היא שעל העירייה כל רשות מנהלית צריכה לנהוג בשוויון כלפי כל תושביה כאשר היא מקצה משאבים. משעה שהיא מקצה משאבים, עליה לעשות זאת באופן שוויוני ללא הבחנה בגין אופי הטקס הפרטי שבחור. התנאי לרישום הנישואים אינו רלוונטי ואינו יכול לבסס שוני רלוונטי בין הזוגות לערוך טקס חתונה במסגרת המיזם. [...] על ההלכה הפסוקה שמי שהחליטה רשות להעניק תמיכה או הטבה עליה לתת אותה בהתאם לעקרונות השוויון, ואין היא יכולה לשלול אותה כחלק מקבוצת השוויון על בסיס טעמים זרים שאינם מבססים שוני רלוונטי, וביתר שאת שמדובר במתן הטבה שמקורו כספי ציבור..."

לא ייתכן שמועצה מקומית תפלה את תושביה על בסיס נטייה מינית או אמונה דתית. האפליה הגסה של המונופול הרבני בישראל לא יכול לבסס הצדקה לאפליה בתחומים נוספים, בטח ובטח שלא בהקצאת משאבים ציבוריים.


לקריאת פסק הדין >> https://bit.ly/3iRYvkr

Comments


bottom of page