top of page

יום הנראות הטרנסית 2020

יום הנראות הטרנסית מצוין בכל שנה ב-31.3 בכדי לחגוג את המגוון של הקשת הטרנסית, את תרומתה לחברה האנושית וכמו כן גם להעלות מודעות לאפליה והאלימות שא.נשים בקשת הטרנסית חווים וחוות.

בהזדמנות זו, רצינו להציג בפניכן.ם את ההישגים המשמעותיים של השותפות שלנו לדרך ושלנו הנוגעים לאוכלוסייה הטרנסית. נותרה עוד עבודה רבה, אך כל שינוי כזה הוא צעד קטן בדרך לסיום הדיכוי, האפליה והפגיעה בחרות וחברי הקהילה שלנו.


פרויקט טרנס- לוינסקי:

האגודה סייעה לקבלת תקציב של 400,000 ₪ ממשרד הבריאות להסברה ומענים לאוכלוסייה הטרנסית במסגרת פרויקט טרנס-לוינסקי הפועל שיתוף פעולה עם ארגון מעבירים חושן ופרויקט גילה

חוש"ן, פרויקט גילה ומרפאת לוינסקי מובילות יחד תכנית הכשרה מיוחדת לצוותים הרפואיים במערכת הבריאות בישראל בנושא הצרכים של הקהילה הטרנסית.

התכנית נולדה בזכות עבודה מאומצת של האגודה מול משרד הבריאות להשגת התקציב הנחוץ.


עזרה תקציבית ל"מעברים":

האגודה גייסה תקציב לחיזוק לארגון "מעברים" שמוביל את העשייה בתחום הטרנס בישראל.


ליווי מקרי אפליה:

ליווי משפטי, תקשורתי ורגשי של מקרי אפליה על רקע טרנספובי על ידי המחלקה המשפטית, מרכז הדיווח הדוברות, והמערך הפסיכוסוציאלי של האגודה.

https://bit.ly/2Jp28i3


נישוי פנים:

בזכות פעולה של שותפות ושותפים בקהילה, משרד הבריאות הבהיר לקופות החולים שכל ניתוחי ההתאמה המגדרית (כולל נישוי פנים) כלולים בסל הבריאות!


שינוי סעיף המין בתעודת הזהות:

האגודה, יחד עם ארגון מעברים ופרויקט גילה פעלו למען קיצור זמן ההמתנה לשינוי סעיף המין בת"ז לחברי הקהילה הטרנסית. מזמן המתנה של שנתיים, ירד זמן ההמתנה לכחצי שנה.

https://bit.ly/2ULRZRR


קבוצה להורים לנוער טרנס*:

הקמת קבוצה לליווי הורים לצעירים וצעירות על הקשת הטרנסג'נדרית בשיתוף עמותת אותות.

https://bit.ly/3aA8irE


נוהל אשפוז נפשי:

סיוע במניעת פרסום נוהל פוגעני לאשפוז מטופל ומטופלות טרנס* ברשת הממשלתית של המרכזים לבריאות הנפש‎.

https://bit.ly/3dDUHkQ
bottom of page