top of page
LOGO-onBlack.png

מצע הגאווה בשלטון המקומי

אנו מאמינים ומתחייבים לפעול לכך שכל אחת וכל אחד ברשות
המקומית יזכו לחיות בביטחון, חירות ושיוויון על- פי הגדרתם
העצמית, בחירתם ואמונתם ולקדם ערכים של סובלנות, קבלה
ושיווין עבור חברות וחברי הקהילה הלהט"בית.

בין הפעולות לדוגמא בהן נוכל לנקוט במידה ונקבל את אמון הציבור:

שירותים לתושב/ת
(חינוך, רווחה, בריאות, קליטה, גמלאים)

6. הכשרת עובדי הרשות העוסקים במגע ישיר עם התושבות ובכלל זה במערכות החינוך, הרווחה, הבריאות, השיטור העירוני והשירות לתושבות, לטיפול ומענה לאוכלוסיה הלהט"בית על כל גווניה.


7. מענה נקודתי לצורכיהן של משפחות להט"ביות, הקהילה הטרנסית וקשישים להט"בים במסגרת מערכות החינוך והשירותים החברתיים.


8. קידום תכנים של קבלה וסובלנות כלפי הקהילה הגאה במערכות החינוך בפרט ובעיר בכלל.

תקצוב ותמיכה בפעילות נוער גאה ופעילות למען בני משפחותיהם של להט"בים.


9. הגברת שיתוף הפעולה העירוני עם ארגוני הקהילה: ארגון ההסברה- חוש"ן, ארגון הנוער הגאה- איגי,

ארגון התמיכה להורים- תה"לה וארגונים נוספים.


10. התאמת הטופסולוגיה ביישוב לקשת הלהט"בית.

תמיכה וייצוג

1. מינוי גורם ייעודי לנושא הקהילה הלהט"בית, בין אם עובד/ת הרשות בתוך מנהל הקהילה, בין אם בהקניית סמכויות לבעל/ת תפקיד ובין אם באמצעות חבר/ת מועצת הרשות שיופקד על הנושא.


2. בחינת צרכי הקהילה הלהט"בית המקומית באמצעות סקר צרכים/ השתתפות בסקר ארצי/ קבוצת מיקוד/ למידת צרכי הקהילה ביישובים דומים וזאת על מנת לגבש תכנית עבודה וכן להציג מענה לצרכי הקהילה הגאה המקומית.


3. תמיכת ותקצוב הרשות בפעילויות ואירועים עבור הקהילה הלהט"בית ובהתאם לצרכי הקהילה המקומית בכללותה.


4. ייצוג הקהילה הלהט"בית ברשימה למועצת הרשות ובמידת האפשר ייצוג הקהילה בוועדות הרשות בהן תיוצג הסיעה.


5. אפס סובלנות כלפי מקרים להט"בופובים ופשעי שנאה על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית המתרחשים במרחב העירוני.

נבחרי/ות ציבור?
חתמו עכשיו על מצע הגאווה!

*במידה ויש

הריני מסכים/ה לעקרונות המצע

תודה 

atraf_2016-WHITE.png

שותפי מדיה:

bottom of page